Privacybeleid

Privacybeleid

Het gebruik van deze website is onderworpen aan het hieronder vermelde privacybeleid en gebruikers moeten bij elk nieuw gebruik de respectieve voorwaarden controleren.

PRIVACY- EN PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

1. SOORT VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De categorieën gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn als volgt:

Contactgegevens: naam, adres, e-mail, telefooncontacten.

Gegevens met betrekking tot identificatiegegevens: NIF, klantnummer, IBAN, IP-adres.

Authenticatie-informatie: wachtwoorden; antwoorden op vragen over wachtwoordherstel en andere beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot accounts en services.

2. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

De categorieën gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn als volgt: Cookies; web analyses; Google Analytics/adwords; sociale plug-ins: Facebook (blauw icoon met de letter “f” in het wit), Instagram (icoon met een camera-ontwerp), Pinterest (rood icoon met de letter “P” in het wit); online adverteren: Facebook (blauw icoon met de letter “f” in het wit), Instagram (icoon met camera-ontwerp), Google Adwords;

2.1 COOKIES

SISTERS TREND maakt gebruik van automatische gegevensverzamelingssystemen zoals cookies. Een "cookie" is een apparaat dat naar de harde schijf van een internetgebruiker wordt verzonden en waarmee in het bijzonder en indien beschikbaar het IP-adres, het besturingssysteem, de webbrowser en het systeembeheer kunnen worden verzameld. Dit is statistische informatie over hoe de gebruiker op onze website navigeert. Alleen SISTERS TREND heeft toegang tot deze informatie verzameld door cookies, collectief en anoniem, om haar diensten en die van deze website te optimaliseren voor de behoeften en voorkeuren van de gebruiker en om webpagina's voor te bereiden die kunnen worden gepersonaliseerd. Daarom helpen ze ons om onze website te verbeteren en een betere en persoonlijkere service te bieden. Als u uw browser zo instelt dat cookies worden geblokkeerd of verwijderd, kunnen wij niet garanderen dat u toegang heeft tot alle functies en diensten die via deze website worden aangeboden. We gebruiken cookies voor functies zoals het bladeren door de catalogus, het online kopen van producten en het leveren van diensten die zijn gereserveerd voor geregistreerde gebruikers.

3. VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING, ONDERAANNEMERS EN ANDERE ONTVANGERS

3.1. TFVCFashion Lda is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen via:

Bedrijfsnaam: TFVCFashion Lda

Adres: Rua Antonio Gedeao, 81, Casa 13

E-mail: info@tfvcfashion.com

Telefoon: +351 937 148 067

3.2. Derden aan wie het voor ons noodzakelijk is om deze door te geven, kunnen ook ontvangers van gebruikersgegevens zijn om door de gebruiker geplaatste bestellingen te verwerken, in de volgende gevallen:

Elektronische betalingsdiensten, waarbij gebruikersgegevens kunnen worden verzonden naar financiële instellingen en in het bijzonder naar het SIBS-netwerk, Paypal, VISA, American Express en Mastercard, Hipay, derde partijen die hun eigen privacy- en verwerkingsbeleid voor persoonsgegevens hebben;
Verzending van artikelen per post, evenals retourzendingen van artikelen, waarbij gebruikersgegevens kunnen worden doorgegeven aan Grupo CTT (CTT Expresso).


3.3. TFVCFashion Lda, als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker, verklaart dat zij een schriftelijke overeenkomst onderhoudt met al haar onderaannemers, waarmee zij de naleving van de AVG garanderen, en dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen worden verwerkt door degenen onder de hier beschreven voorwaarden. , voor de hier genoemde doeleinden en voor zover strikt noodzakelijk.

4. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

4.1. TFVCFashion Lda verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Zorgen voor het onderhouden en beheren van de commerciële relatie die met de klant is opgebouwd;
Verbetering van de klantenservice in het algemeen;
Verbetering/verbetering van de website in de beschikbare diensten en middelen;
Neem contact op met de klant;
Beheer wedstrijden, promoties, aanbiedingen, marketingacties, productupdates;
Informatie verstrekken over de producten die wij verkopen en/of de diensten die wij leveren;
Het monitoren van het gebruik van de website;
Onderhouden van een commerciële relatie met de gebruiker;
Verzenden van nieuwsbrieven;
Gebruikersregistratie beheren en u toegang geven tot producten en diensten die worden aangeboden in het klantengedeelte; enz.
Verzending van bestelde producten naar de klant.


4.2. TFVCFashion Lda verbindt zich ertoe de gegevens niet over te dragen aan andere mensen of entiteiten zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, en de gegevens niet over te dragen aan derde landen zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

 

5. BASIS VOOR BEHANDELING

De volgende vormen de basis voor de verwerking van gebruikersgegevens door onder meer A TFVCFashion Lda.:

Toestemming: wanneer de betrokkene ons toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, zoals in het geval van het invullen van het contactformulier dat beschikbaar is op onze website; wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief; voor marketingdoeleinden; onder andere situaties waarin het de betrokkene is die rechtstreeks contact met ons opneemt.

Uitvoering van een contract: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of voor precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene, zoals gebruikersregistratie op onze website; het uitvoeren van een aankoopproces op onze website; klantenservice, onder andere.

Het voldoen aan een wettelijke verplichting: wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is, zoals het doorgeven van facturen aan de Belastingdienst.

6. GEGEVENSBESLAGPERIODE

6.1. De periode gedurende welke gegevens worden opgeslagen en bewaard, varieert afhankelijk van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, evenals van eventuele toepasselijke wettelijke verplichtingen en vereisten die vereisen dat gegevens gedurende een bepaalde periode worden bewaard.

6.2. Daarom, en wanneer er geen specifieke wettelijke verplichting bestaat, worden de gegevens slechts bewaard en bewaard gedurende de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die de verzameling of daaropvolgende verwerking ervan hebben gemotiveerd, waarna ze zullen worden verwijderd.

6.3. Account- en factuurgegevens worden bewaard tijdens de uitvoering van het contract en, na de beëindiging ervan, gedurende de periode die TFVCFashion Lda nodig heeft om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, met name die van fiscale aard.

6.4. Uw gebruikersregistratiegegevens worden bewaard zolang u een geregistreerde gebruiker blijft (dat wil zeggen totdat u besluit uw registratie te annuleren).

6.5. De gegevens die aan ons worden verstrekt voor marketingdoeleinden (onder andere het invullen van het contactformulier, het abonneren op nieuwsbrieven) worden bewaard tot het moment dat u uw toestemming voor dit doeleinde intrekt, of totdat u een van uw andere rechten als houder van gegevens uitoefent. .

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

7.1. Onderwerpen van persoonlijke gegevens worden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de volgende rechten gegarandeerd:

Recht op toegang tot uw gegevens en informatie over verwerkingen; om te weten of uw gegevens al dan niet worden verwerkt; of ze zijn doorgegeven aan een andere entiteit; welk lot hun werd gegeven;
Recht op rectificatie van persoonsgegevens die verouderd, onjuist of onvolledig zijn;
Recht op wissing of recht om vergeten te worden: De betrokkene heeft het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken zijn of haar gegevens te wissen;
Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht om een ​​markering in zijn persoonsgegevens te laten aanbrengen met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens op te vragen die hem of haar betreffen en die hij of zij heeft verstrekt, en ook het recht om de overdracht van deze gegevens aan andere derde partijen te verzoeken, die ook verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking;
Recht van bezwaar: de betrokkene heeft het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen en die gebaseerd zijn op legitieme belangen of openbaar belang, inclusief het definiëren van profielen op basis daarvan bepalingen;
Het recht om niet onderworpen te worden aan uitsluitend geautomatiseerde individuele besluiten, inclusief profilering;
Recht om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Nationale Commissie voor Gegevensbescherming – CNPD

Rua de São Bento, nr. 148, 3e

1200-821 Lissabon

Tel: 351 213928400

Fax: +351 213976832

e-mail: geral@cnpd.pt.

7.2. U moet uw rechten uitoefenen via de volgende contactpersonen:

Adres: Rua Antonio Gedeao 81, Casa 17

E-mail: info@tfvcfashion.com

Telefoon: +351 937 148 067

8. TOESTEMMING VAN GEBRUIKERS EN HET RECHT OM TOESTEMMING TE WIJZIGEN OF IN TE TREKKEN

8.1. Door zijn persoonlijke gegevens op onze website te verstrekken, namelijk door het contactformulier in te vullen, zich te abonneren op onder meer nieuwsbrieven, geeft de gebruiker daarmee toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens zoals hierboven aangegeven, onder de hierboven uiteengezette voorwaarden. van dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid, voor de hier genoemde doeleinden.

8.2 De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden gewijzigd of ingetrokken via de hierboven vermelde contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde verwerking.

8.3. Zodra uw toestemming is ingetrokken, wordt er niet langer contact met u opgenomen en ontvangt u geen communicatie meer voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

9. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEGEVENSHOUDER

De gegevenshouder en gebruiker van deze website verklaart dat hij of zij ouder is dan 16 jaar en dat de gegevens die hij of zij aan Sisters Trend Unipessoal lda verstrekt waar, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle meegedeelde gegevens en voor het actueel houden ervan.

10. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

10.1 TFVCFashion Lda verklaart dat zij voldoet aan alle bepalingen van de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016).

10.2 TFVCFashion Lda heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van de persoonsgegevens die zij verzamelt en verwerkt te garanderen en wijziging, verlies en ongeoorloofde verwerking en/of toegang ervan te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij worden blootgesteld.

11. LINKS

De website van TFVCFashion Lda kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door TFVCFashion Lda. Als zodanig garandeert of is TFVCFashion Lda niet verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid en actualiteit van de inhoud van deze websites of hun privacybeleid, dat kan verschillen van het onze. Houd daarom rekening met deze factoren voordat u uw persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

12. INBREUK OP PERSOONLIJKE GEGEVENS

12.1. Wanneer zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens voordoet die een hoog risico kan opleveren voor de rechten en vrijheden van de gebruiker, moet TFVCFashion Unipessoal lda u tijdig op de hoogte stellen van deze inbreuk.

12.2. Deze communicatie moet de aard van de inbreuk op persoonsgegevens omvatten; de aanduiding van een contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; een beschrijving van de maatregelen die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn genomen of voorgesteld om de inbreuk in verband met persoonsgegevens te verhelpen, met inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om de mogelijke negatieve gevolgen ervan te beperken.

 

13. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Als wij ons privacybeleid bijwerken, wordt dit op onze website gepubliceerd. Als we de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen, of, indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen voordat we dergelijke wijzigingen doorvoeren.

De laatste wijziging in dit privacybeleid vond plaats op 29 december 2020.

__________

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van TFVCFashion: teksten, afbeeldingen of andere soorten informatie die niet van derden afkomstig zijn. Daarom worden ze beschermd door de Copyright Code. TFVCFashion behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze inhoud, zonder de verplichting om voorafgaande mededeling aan gebruikers te doen.